Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Arkivansvar

Kommunedirektøren har i følge kommuneloven og arkivforskriften ansvaret for kommunens arkiv, og for at organiseringen og oppfølgingen av arkivarbeidet er i samsvar med lover og forskrifter om offentlig saksbehandling. Innholdet i kommunedirektørens arkivansvar er ellers fastsatt i forskrift om offentlige arkiver (§ 1-1-, andre og tredje ledd).

I et offentlig organ er det den øverste ledelsen som har det overordna ansvaret for arkivarbeidet jfr. forskrift om offentlig arkiv § 1-1.

Det formelle politiske ansvaret for arkivordningen i Rendalen kommune tilligger kommunestyret. Det overordna administrative ansvaret tilligger kommunedirektøren ( jfr. Kommuneloven § 23) og det daglige overordna ansvaret for arkivet tilligger leder for service og arkiv.

Rendalen Kommunes arkivtjeneste er organisert med sentral faglig arkivledelse, hvor faglig leder (enhetsleder) har det faglige ansvaret/tilsynet med kommunens samlede arkiv ( jfr. foa §2-1). Enhetsleder skal samordne arkivarbeidet og påse at dette skjer i overensstemmelse med gjeldene lover, forskrifter og rutiner. Arkivtjenesten er samlet i administrasjon/Kommunedirektørens stab.

Hver enkelt virksomhetsleder har ansvaret for at saksbehandlingen og dokumenthåndteringen i deres virksomhet/stab skjer etter gjeldene lover, forskrifter og rutiner.

Den saksbehandler/virksomhet/stab som er ansvarlig for behandlingen av en sak, har ansvaret for å ta vare på arkivmateriell under hele saksbehandlingen, og videre sørge for at de til enhver til gjeldene rutiner for arkivlegging/avslutning av en sak blir fulgt.

Oppgaver knyttet til arkivet kan delegeres, men ansvaret som sådan kan ikke delegeres. Overordnet ansvar omfatter de oppgaver som er nødvendige for å oppfylle kravene.

Sentrale oppgaver vil alltid være:

 • Tilsette eller oppnevne en arkivansvarlig og etablere en felles arkivtjeneste.
 • Sørge for tilstrekkelig bemanning.
 • Stille tilfredsstillende lokaler og nødvendig utstyr til disposisjon.
 • Midler til å kjøpe de varer og tjenester som trengs i arkivet.
 • Legge til rette for at arkivpersonalet holder en tilfredsstillende faglig kompetanse bla. gjennom deltakelse i kurs og opplæring.
 • Sørge for tilfredsstillende rapportering fra arkivtjenesten til ledelsen slik at denne kan oppfylle sitt overordnede ansvar etter forutsetningene.
 • Kontinuerlig rydding i eldre arkiver i samarbeid med sektorer/enheter og overføringer til IKA Opplandene.
 • Følge opp oppgraderinger av WebSak
 • Flere digitale søknader i søknadssenteret.
 • Standardtekster til bruk i dokumenter i WebSak

Arkivleders ansvar
 •  Daglig ansvar for kommunens fellesarkiv - enhetsleder arkiv og service.
 •  Sørge for at postbehandling og arkivering internt og eksternt skjer i samsvar med  arkivloven med forskrifter og kommunens arkivplan.
 •  Sørge for at fellesarkivet i kommunen har nødvendig kompetanse og ta initiativ til nødvendig arkivopplæring av arkivpersonalet.
 •  Systemansvarlig for kommunens sak/arkiv system - ESA Elements.
 •  Ta initiativ til nødvendig opplæring av kommunens sak/arkiv system.
 •  Koordinere og informere ansvarlige for objektarkivene.
 •  Kommunens representant i interkommunalt arkivsamarbeid IKA Opplandene.
 •  Koordinere årlig avlevering til depotet på Lillehammer.  Nødvendig oversikter over avlevert materiale.

Arkivarenes ansvar
 •  Bidra til at kommunens mål om service og kvalitet, offentlighet og innsyn blir ivaretatt.
 •  Ivareta delegert myndighet for arkivtjenesten i kommunen.
 •  Ansvar for avlevering og mottak til kommunens fjernarkiv.
 •  Bidra til oppdatering og utvikling av kommunens arkivplan.

Virksomhetsleders ansvar
 •  Ansvar for de aktive objektarkivene, (særarkivene) ligger til hver enkelt virksomhetsleder.
 •  Sektor- og stabssjef har ansvar for at saksbehandlere har nødvendig kompetanse i forhold til lover og forskrifter, spesielt off. loven.
 •  Det skal utpekes en arkivansvarlig for hvert enkelt objektarkiver(særarkiv). Vedkommende skal se til at enheten/ avdelingen følger de retningslinjer og rutiner som er nedfelt i kommunenes arkivplan.
 •  I følge personregisterloven er de aktuelle virksomhetslederne ansvarlige for sine personarkiv ( klientarkiv og elevarkiv) som kommer inn under regelverket i denne loven, såkalt konsesjonspliktige personregister,  dvs. arkiv som en trenger konsesjon fra Datatilsynet for å oppbevare.
 •  Utsending av forvaltningsmelding.

Laster...