Hopp til hovedinnhold (trykk enter)
Arkivplan.no
Printer-ikon Utskriftsvennlig versjon

Politisk organisering

Kommunestyret er øverste kommunale organ i Rendalen kommune. Det treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegeringsvedtak, jf. kommuneloven § 6. Kommunestyret kan gi formannskapet avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov, jf. kommuneloven § 8 nr. 3. Kommunestyret kan gi formannskapet myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker, jf. kommuneloven § 24 nr. 1. Kommunestyret delegerer sin avgjørelsesmyndighet til formannskapet i saker som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette, jf. kommuneloven § 13. Melding om vedtak truffet i medhold av denne paragrafen forelegges kommunestyret i kommunestyrets neste møte.

Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, jf. kommuneloven § 9 nr. 5.

Kommunestyret kan gi faste utvalg avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov, jf. kommuneloven § 10 nr. 2. Kommunestyret kan gi utvalg myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker, jf. kommuneloven § 24 nr 1. Kommunestyret kan gi styret for en kommunal institusjon og lignende avgjørelsesmyndighet i saker som angår virksomhetens drift og organisering, jf. kommuneloven § 11 nr. 3. Kommunestyret kan gi styret for institusjon myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker, jf. kommuneloven § 24 nr. 1. Ethvert kommunalt folkevalgt organ kan gi kommunedirektøren myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret har bestemt noe annet, jf. kommuneloven § 23 nr. 4. Kommunestyret kan gi kommunedirektøren myndighet til å opprette og nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker, jf. kommuneloven § 24 nr 1. Kommunedirektøren kan delegere sin delegerte myndighet videre internt i administrasjonen, hvis ikke kommunestyret har bestemt noe annet.

Et kommunalt foretak er ikke en egen juridisk person, men er en del av kommunen, jf. kommuneloven § 61 andre punktum. Det følger videre av reglene om kommunale foretak sin plassering i kommuneloven at kommunelovens øvrige bestemmelser vil gjelde for kommunale foretak med mindre noe annet er særskilt bestemt. Når det gjelder kommunale foretak sier kommuneloven ingenting om adgangen til delegering. Kommuneloven sammenholdt med Ot.prp. nr. 42 (1991-92) kan imidlertid forstås slik at kommunale foretak sin myndighet skal framgå av deres vedtekter, ikke gjennom delegeringsvedtak. En delegering utenom vedtektene vil også stride mot bestemmelsen i kommuneloven § 63

Dagens modell trådte i kraft etter kommunevalget i 2015: Komite 1 Helse og oppvekst, komite 2 Teknisk, landbruk og miljø. Formannskapet er kommunens klagenemnd og planutvalg

Bilde1

 

Laster...